Tuyển sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

CÔNG TY CP GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ VIỆT                                                                       Hotline : 0931.899575 (Ms Liên)

              THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ                                                                 TƯ VẤN DU HỌC

I. Mục đích

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

II. Chương trình

Được ban hành kèm theo thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

    Học viên hoàn thành chương trình được Trường Cán Bộ quản lý giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

III. Đối tượng cấp chứng chỉ tư vấn du học

 Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

IV. Chương trình cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn du học

1. Tổng khối l­ượng kiến thức tối thiểu: 265 tiết, bao gồm:

– Kiến thức bắt buộc: 225 tiết, bao gồm 63 tiết học tập trung và 162 tiết tự học;

– Kiến thức tự chọn: 40 tiết, bao gồm 10 tiết học tập trung và 30 tiết tự học.

2. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

Tập trung

Tự học

INỘI DUNG BẮT BUỘC

 

 

 Chuyên đề 1: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục

18

45

1Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục

12

36

2Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học

3

9

3Hội thảo 1

3

 
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1 
 Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới

21

54

4Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam

3

9

5Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới

5

15

6Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài

5

15

7Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài

5

15

8Hội thảo 2

3

 
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2 
 Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học

24

63

9Kỹ năng tư vấn du học

15

45

10Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học

3

9

11Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh

3

9

12Hội thảo 3

3

 
IINỘI DUNG TỰ CHỌN (chọn 2 trong 4 nội dung)

10

30

13Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế

5

15

14Phát triển giáo dục quốc tế

5

15

15Hồ sơ tài chính và thị thực du học

5

15

16Giải quyết tranh chấp

5

15

Kiểm tra kết thúc chuyên đề 3 

THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

V. Thời gian và học phí khóa học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

– Học 2 buổi/ ngày từ ngày 7/03 -> 16/03/2018

Dự kiến thi cuối khóa : 22/03/2018

– Học phí: 2.500.000 VNĐ/người/khóa